.
News Alert
Police: Manorville Man Arrested for Two-Decade…

Project Playground: Phase One Done

RJO PFO successfully raises enough money to install first phase of new playground.

A little rain couldn't dampen the spirits of the kids who eagerly awaited the ribbon cutting to the new play area at RJO Intermediate School on Thursday afternoon.

"It's bigger and better," said Kiara, a 4th grader at the school. "We don't have to bend down to reach the railings anymore."

Project Playground, a two-phase project to raise money for new playground equipment for the school, is the brainchild of PFO president Julie Lingner, RJO principal Rudy Massimo and the dream of students attending there.

"Phase on is paid for," said Lingner. "We need money for phase two now."

Phase two needs $10,000 for a deposit due by Dec. 31. So far $7,000 in donations have come in, but $3,000 is still needed. 

Anyone wishing to contribute can mail their donations to the school in an envelope marked RJO-PFO Project Playground or visit their website.

Dyegreeanycle May 17, 2012 at 03:56 PM
ОДНОКЛАССНИКИ ЗНАКОМСТВА
StypeTweree May 19, 2012 at 04:02 PM
Oferujemy nasz tematyczny, [url=http://www.katalogstron-a1.pl]moderowany katalog stron-a1[/url]. W celu wypromowania własnego serwisu internetowego zapraszamy do dodawania swoich stron do naszego moderowanego[url=http://www.katalogstron-a1.pl] katalogu stron[/url]. [url=http://www.katalogstron-a1.pl]Katalog stron A1[/url]- jest katalogiem tematycznym o wielu kategoriach i podkategoriach, który gwarantuje efektywny wzrost pozycji witrynie internetowej. Jest też katalogiem bezpłatnym. Nasz [url=http://www.katalogstron-a1.pl]katalog stron[/url] gwarantuje przyjazne linki. Zaprojektowaliśmy cały wygląd i interfejs strony tak, aby dodanie lub zmodyfikowanie strony było jak najbardziej łatwe i szybkie, a szczególnie funkcjonalne. Akceptujemy tylko strony wartościowe i niełamiące naszego regulaminu. Zapraszamy do współpracy oraz wpisywanie swoich stron do naszego [url=http://www.katalogstron-a1.pl]katalogu tematycznego[/url] - [url=http://www.katalogstron-a1.pl]katalogstron-a1.pl[/url]

Boards

More »
Got a question? Something on your mind? Talk to your community, directly.
Note Article
Just a short thought to get the word out quickly about anything in your neighborhood.
Share something with your neighbors.What's on your mind?What's on your mind?Make an announcement, speak your mind, or sell somethingPost something
See more »